खारी, ब्रेड, टोस्ट .
सर्व हॉटेल व्यवसायिकांसाठी मिसळ, वडापाव, आणि सॅंडवीच साठी लागणारे पाव अगदी सुयोग्य दरात उपलब्ध


JADHAV PRODUCTS

Plot No. ‘A’, 47, Apte Nagar, Nichite Nagar, Kolhapur – 416 012
Phone: +91 80873 55528